SAYIŞTAYIN GÖREV VE YETKİLERİ

Sayıştay'ın Görevleri:         
        
Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir;         
            
(1)(a) Genel ve katma bütçeli daire veya kuruluşları,
    (b) Genel bütçe içinde yer almayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşların,
    (c) Sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerle, kamu iktisadî teşebbüslerinin,
    (d) Yasalarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurum ve kuruluşların, bütün gelir, gider ve malları ile, nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin, emanet niteliğinde olanlar dahil, alınıp verilmesini, sağlanma ve kullanılmasını denetler.
(2)     Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle elde edilen nakdî veya aynî kıymetleri, devlet bonolarını, bütün kefalet, kredi ve devlet avanslarını denetler.
(3)(a) Genel ve katma bütçelere ilişkin kesin hesapları inceleyerek düzenleyeceği uygunluk bildirimlerini ilişkin olduğu kesin hesap tasarısının verilmesinden başlayarak en geç altı ay içinde Meclis Başkanlığına sunar.
    (b) Yukarıda (1.) fıkra kapsamına giren daire, kurum ve kuruluşlara ait kesin hesaplar, inceleyerek düzenleyeceği uygunluk bildirimlerini altı ay içinde Meclise ve Bakanlar Kuruluna sunar.
(4)     Gerektiğinde malî işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemleri hakkında Meclise ve Bakanlar Kuruluna rapor verir.
(5)     Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördüğü hususlarda Meclise ve Bakanlar Kuruluna rapor verir.
(6)     (1). fıkra kapsamına giren daire, kurum, kuruluş ve kamu iktisadi teşebbüslerinin gelir ve giderleri ile ilgili işlemlerini inceler, Meclise rapor verir ve saptadığı yasa dışı işlemleri Başsavcılığa bildirir.
(7)     Maliye Bakanlığınca uygulama ile ilgili olarak istenecek hususlarda görüş belirtir.
(8)     Yasalarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.
(9)     Sayıştay mali denetim yapmaya yetkili olduğu alanlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını da denetler. Denetim ile ilgili usül ve esaslar,ayıştay tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.
            
Sayıştay'ın Yetkileri:         
            
(1)     Sayıştay, bu Yasa ile ve diğer yasalar ile yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında bakanlık, daire, kurum veya kuruluşlarla, kaymakam, sayman veya diğer sorumlularla doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter veya kayıtları göndereceği görevliler vasıtasıyla görmeye veya dilediği yere getirmeye ve sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili personeli çağırmaya bakanlık, daire, kurum, kuruluş veya kaymakamlıklardan temsilci istemeye yetkilidir.
(2)     Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, yerel kuruluşlar ve bütün resmî daire, kurum ve kuruluşlarla diğer gerçek ve tüzel kişilerden, bankalar dahil, isteyebilir.
(3)     Sayıştay denetimine giren daire, kurum ve kuruluşların işlemleri ile ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevliler veya görevlendireceği bilirkişiler tarafından işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir.
(4)     Yukarıdaki (1). ve (2). fıkralarda belirtilen ilgililer bu madde kurallarına aykırı davranmaları halinde suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin on katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.